19/1/12

PORTA ABERTA: VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA “PACEWICZ EN VIGO ”

PORTA ABERTA: VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

BASES:

Primeira.- Os traballos desenvolveranse sobre o tema: “PACEWICZ, EN VIGO”.

Segunda.- Os traballos inéditos e orixinais, van dirixidos ás persoas amantes da fotografía, agás as/os profesionais.

Terceira.- Presentaranse cando menos, catro fotografías, cun tamaño mínimo de 15 x 20. Avaliarase moi especialmente a súa orixinalidade, debendo indicar a  súa situación e o seu nome (se o ten).

Cuarta.- A data límite de presentación dos traballos será o día 27 de abril de 2012.

Quinta.- Os traballos entregaranse na Asoc.Antigas/os alumnas/os da EOI “PORTA ABERTA”, cun sobre pechado donde constarán os seguintes datos:

VIII CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“PACEWICZ EN VIGO ”
Asoc.Antigas/os alumnas/os da EOI
“PORTA ABERTA”
Mártínez Garrido, 17
36205-VIGO

Pseudónimo: ………………………………………………………………………

 Dentro do mesmo sobre, noutro máis pequeño, co mesmo pseudónimo escrito fóra, incluirase unha folla cos datos persoais da/o autora/or, nome, apelidos, enderezo e teléfono de contacto.

Sexta.- O xurado comporase de tres persoas nomeadas pola Asociación.

Sétima.- Do fallo do xurado informarase ás persoas premiadas. A data de entrega de premios será o día da clausura da exposición.

Oitava.- Os traballos exporanse ao público do 21 ao 31 de maio de 2012, na entrada da EOI.

Novena.-Todos os traballos pasarán a ser propiedade da Asoc. “PORTA ABERTA” que se reserva todos os seus dereitos.

Décima.- Concederanse dous premios coa seguinte dotación:

1º PREMIO valorado en 120 Euros
2º PREMIO valorado en 60 Euros

O xurado poderá declarar deserto algún dos premios.

Décimo primeira.- Só se aceptará un traballo por persoa e a participación neste concurso suporá a aceptación destas bases e as decisións do xurado.